یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

...

گاهی احساس آخرین بیسکویت باقی مانده در یک بسته را دارم!

تنها.....

شکسته....

واز همه بدتر اینکه:

اوکه مرا می خواست دیگر "سیر"شده است.....

...


مشق عشق

میدانی یا نمیدانی خیلی فرق نمیکند

مهم این است که من باهمه کج خلقی هایم....

هنوز هم مشق عشق میکنم....

...


دیروز

دلم پرمی کشد  برای روزهای گذشته....برای دیروزم.....وعاشقانه هایم

...


مادربزرگ مهربانم

نمیدانم  این روزها چرا هرپیرزن خموده عصابه دستی را می بینم بیشتر دلم هوایش رامیکند. عجیب نیست که دورترها همه معتقد بودند که خاک ؛سردی می آوردومن هرروز که بیشترمی گذرد  بیشتر هوایی نگاه  نابش میشوم؟

دیروز خواب دیدمش با همان قد خمیده آمده بود تا مراقب باشد ساغرم را....

اوهنوز هم به یاد ماست....ومن هنوز هم دوستش دارم

 

...


چشمان سیاه

من طرح چشمان تورا درچشم او میبینم!بازهم عاشق شده ام....عاشق همان چشمهای قاب گرفته ....

...


!!!