یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

فراق يار

هميشه وقتی برای آمدنت دعا ميکنم  

هواي چشمانم باراني مي شود ...

شايد اشتباهي دعاي باران مي خوانم ...

تمام کوچه پس کوچه های مغزم را مرورکردم

تا برای دوست داشتنت دليلی بيابم

هيچ چيز پيدانکردم!!!

آری!دوست داشتنت دليل نميخواهد

ای عشق تمام وجودم بی قرار توست

نيستی چرا؟؟

ومن ازبالهای خاکيم کاری ساخته نيست

دستانت را نياز دارم برای آسمانی شدن.....

پ.ن۱؛امروز تنها به خواست عزيزان و دوستان نوشته ام برمن خرده نگيريد....

...


رسم عاشقی

پدر امشب هم نخوابيد

سرفه های بی امانش ......

ديگر نميخواهم از دردش بگويم

ازخس خس سينه و پيچيدنهايش به خود

اين بار ميخواهم از عشقبازيش بگويم و....

امشب پدر باهر"الغوثی" که ميگفت به اوج ميرسيد

و عرش را با پای زمينيش ميپيمود

من ديده ام

من سوختن شمع و گشتن پروانه را ديده ام

وهرشب تنهابا مويه های پدر ازخواب ناز برخواسته ام

آری!من عاشقانه سخن گفتن را ازنجواهای شبانه ی پدر آموخته ام

آن هنگام که دردل شب تنها با محبوبش بر سجاده ای سبز خلوت ميکند

آن هنگام که "بی دست" رو به آسمان فرج و عروج را ''باهم''ميخواهد

نميدانم آيا تونيز برای محبوبت خوانده اي؟؟

تورانميدانم اما 

پدر من هرشب باهمان صدای گرفته از درد

باهمان خس خس نفسهايش ازغم روزگاران و بی وفايی دوران

خوانده است و خوانده است

گاه حتی آسمان نيز از سوز دل پدر آرام ميگريد

اما پدر هرگز گلايه نميکند

هرگز از ويلچری که امروز پنچر است نمی نالد

هرگز از دستان بی انگشت و انگشتر نميگويد

پدر مارا بی چشم می بيندو خدارا بی دست لمس می کندو باهمان ويلچر شکسته اش پله هارايکی يکی بالا ميرود تا به خدا برسد

اين است عشق و اين است رسم عاشقی

همان رسمی که کم کم خاک فراموشی برچهره اش می نشيند

کاش قدرشناس "قدرها"باشيم

اين شبهای قدر هم ميگذرد وماهنوز اندرخم يک کوچه ايم...

کاش پدر مرا نيز باخود به اوج ميبرد

الهی العفو

پ.ن۱:التماس دعا

پ.ن۲:خدايی تا مطلبی رو نخوندی نظر نده!!!

پ.ن۳:بياين برای همه ی پدرها توی اين شبای عزيزدعاکنيم

 

 

...


!!!