یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

بنام حق

خدمت

دست من و توباید این تبعیضا رو چاره کنه

کی میتونه جز من و تودردمارو چاره کنه؟

عاشق خدمت و جهاد

ریشه کن فقر و فساد

موافق علم و سواد

محمود احمدی نژاد

اومده خون تازه رو تو رگهامون جاری کنه

اومده تا هوای پاک تو مملکت ساعی کنه

اومده تا عدالتو واقعی عمل کنه

حرف نزنه عمل کنه

فقررو فراموش نکنه

اومده تا جوونترا عنان خدمت بگیرن

تجربه ها محترمن مجمع و شورا بگیرن

تا همگی به یاری خدای مهربونمون

با اتحادودوستیمون آباد کنیم کشورمون

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که زانفاس خوشش بوی کسی می آید

دشمنان ما می گویند: نبرد به پایان رسید.

اما ما میگوییم ، تازه آغار شده است

دشمنان ما میگویند، حقیقت نابود شد

اما ما میگوییم هنوز آنرا میدانیم

دشمنان ما میگویند، اگر حقیقت حتی دانسته شود

دیگر نمی تواند پخش شود، ما اما آنرا پخش میکنیم ،

اینک روز قبل سقوط ، سقوط دشمنان ماست

شهيد محمد اشتري 

واوخواهد تواست بار امانت را بردوش کشد

چرا که میخواهد

وخواستن

                           توانستن است

...


!!!