یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

بابای بی نشون من!

دوریت بهای سنگینی بود برای من که تبعیدی نگاه بی چشمت بودم

اینجاهمه گمان میکنند که من با چشمانت زنده بودم

اما بابا!!!

هیچ کس نمیداند که فروغ نگاه بی چشمت مراکشت

تمام پنج شنبه هایت در خانه هایی با پلاک گمنام غروب شد

و ماهیچ وقت ندانستیم که چگونه سندی باهمان پلاک به نامت شد

هیچ وقت ندانستیم چگونه آنجاراگزیدی تا پایان دهی تنهاییت را

آنجا که حتی اگر گرد غفلت هم خاطرمان را زنگاری کندو پنج شنبه هارا گم کنیم

هرگز تو تنها نمیشوی

آری!

خانه ی تو و هم پلاکهایت همیشه پرمهمان است

و همیشه با همان فانوسهای نورانی، روشن

دلم هوای غربتت راکرده بابا

هوای خس خس سینه و ....

هوای حرفهای آسمانیت را

تو پرواز کبوتر را نمیدیدی اما چه خوب برایم از پرواز ترانه ی عشق میسرودی

چه خوب در کانال های پرپیچ و خم زندگیم راهنمایی بودی برای رهاییم

چه خوب.....!!!

دلم برایت تنگ شده

دلم برایت تنگ شده

دلم برایت تنگ شده

...


!!!