یاد یاران

شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...

مهد

این روزها بیشتر به این فکر میکنم که اگر تورادرمهد کودک جا بگذارم فردا مرا به خانه سالمندان خواهی برد؟!!
/ 12 نظر / 127 بازدید
آذر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
14 پست
آذر 83
1 پست